مشتریان شرکت آذین راه :

با توجه به تنوع خدمات اين شرکت، مشتريان محترم شرکت نيز متنوع مي باشند. ادارات کل راه و ترابري استانها، وزارت راه و ترابري از مشتريان مطالعات و تابلوهاي اين شرکت هستند. با شهرداريهاي تهران و شهرستانها در زمينه تابلوهاي اسامي معابر و انتظامي و ساير موارد تماس مستمر کاري وجود دارد. شرکتهاي پيمانکاري ساخت ابنيه ( پل و جاده ) و پيمانکاران تعميرات راه ( اکيپ هاي بازيافت آسفالت ) از مشتريان مطالعات و ايمن سازي محدوده عمراني کارگاهي مي باشند. تقريباً تمامي مراحل طراحي، سنجش نيـاز و فروش تجهيزات ترافيکـي به اين شرکتها از طريق پرسنـل اين شـرکت انجـام مي شود. خوشبختانه معرفـي شرکت از طريق مشتريـان به يکديگـر بسيار متـدوال بوده و از اين بابت بر چنين مشتريان فهيمي افتخار مي کنيم .


Home
مدیریت و تخصص ها
محصولات
تجهیزات ترافیکی قابل ارایه
گاردریل
مقالات ارایه شده
مشتریان
گالری عکس
تیم طراحی وب سایت